Domov o škole prijímacie skúšky kritériá nadstavba

kritériá nadstavba

 

   Súkromná škola úžitkového výtvarníctva, P. Križku 390/4, Kremnica

 

Riaditeľka Súkromnej školy úžitkového výtvarníctva, P. Križku 390/4, 967 01 Kremnica,    Ing. Katarína Luptáková, zverejňuje v súlade s § 65 ods.1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

 

KRITÉRIÁ PRIJATIA A TERMÍN KONANIA TALENTOVÝCH PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK NA DENNÉ POMATURITNÉ KVALIFIKAČNÉ ŠTÚDIUM PRE ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017

 

Počet tried:        1                                                                                                                            Počet žiakov:     30

Súkromná škola úžitkového výtvarníctva Kremnica, pre školský rok 2016/2017 príjme celkom 30 uchádzačov na nižšie uvedené študijné odbory denného pomaturitného kvalifikačného štúdia  zamerania :

 

                 8233 M 01 Zlatníctvo a strieborníctvo                                 

                 8233 M 02 Umelecké zámočníctvo a kováčstvo                   

                 8233 M 03 Plošné a  plastické rytie kovov                          

                 8233 M 04 Umelecké odlievanie kovov                                

                

 

Riaditeľstvo SŠÚV Kremnica si vyhradzuje právo presunúť uchádzačov a upraviť počet uchádzačov na odbor alebo zameranie v prípade, že na niektoré zameranie alebo odbor bude väčší alebo menší záujem. V prípade mimoriadne malého záujmu uchádzačov o ktorýkoľvek  študijný odbor si riaditeľstvo SŠÚV  vyhradzuje právo  tento odbor alebo zameranie   neotvoriť. Uchádzač musí mať vyhovujúci zdravotný stav.

      Termíny:

  • Do 31. mája môžu absolventi stredných škôl podávať prihlášky na nadstavbové a pomaturitné štúdium. Prihlášky sa odovzdávajú riaditeľovi príslušnej strednej školy.

  • Uchádzači, ktorí neboli prijatí na vysokú školu, majú termín predĺžený do 31. júla.

  • Prvý termín prijímacích skúšok je naplánovaný vždy na posledný úplný júnový týždeň. Konkrétny deň konania skúšky určí riaditeľ školy. Najneskôr mesiac pred prvým termínom prijímacej skúšky zverejní podmienky pre prijatie uchádzačov.

  • Druhý termín škola uskutoční počas posledných dvoch úplných augustových týždňov. Konkrétny deň konania skúšky určí riaditeľ školy. Najneskôr mesiac pred prvým termínom prijímacej skúšky zverejní podmienky pre prijatie uchádzačov.

 

Uchádzači budú prijímaní na základe:

 a) predloženého portfólia

 b) osobného pohovoru

     Harmonogram:      8:00 – 10:15 – predloženie portfólia uchádzača

                                                10:30 – 13:00 - pohovory

                          

   Forma, obsah a rozsah prijímacej skúšky slúži na overenie špeciálnych schopností, zručností    a  nadania (talentová skúška) a celkových predpokladov pre štúdium. Prijímacia skúška je rovnaká pre všetkých uchádzačov.

Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený študijný odbor a odborné správy špeciálnych pedagógov, psychológov a pod.  Pri realizácii a hodnotení výtvarných úloh sa na uvedené skutočnosti neprihliada.

 

Výsledky prijímacej skúšky budú zverejnené do troch dní od vykonania prijímacej skúšky na výveske školy a internetovej stránke školy/www.suv.sk/.

 

O prijatí žiaka rozhodne riaditeľka školy. Výsledky talentových skúšok budú zverejnené na stránke školy ( www.suv.sk) do 24 hodín a písomné rozhodnutie o prijatí  škola zašle uchádzačovi.

 

v Kremnici: 14. 05.  2016

Ing. Katarína Luptáková     riaditeľka školy

                                                                                                                                          

 

ako to u nás vyzerá