Domov

vernisáž a stretnutie absolventov

Stretnutie v rokoch po rokoch

 

Mgr.Janka Kolláriková

STRETNUTIE v rokoch PO ROKOCH

V galérii NBS - Múzea mincí a medailí si dalo stretnutie formou výstavy výrazných pätnásť z prvých absolventov SUPŠ v rokoch 1970-1972 a dvaja z prvých pedagógov. Vernisáž sa konala 24. novembra 2016. Prišli všetci vystavujúci autori, niektorí bývalí i súčasní pedagógovia, spolužiaci, konškoláci, rodinný príslušníci, priatelia, známi, súčasní študenti SŠÚV i domáci priaznivci múzea. V zaplnenom priestore prítomných ovládla energia stretnutia „šupkárov“, srdečná atmosféra, živo ako v úli... A, že: “ Život nie je to, čo človek prežil, ale to, na čo si pamätá a ako na to spomína, aby o tom mohol rozprávať“, už napísal G.G.Márquez v Románe svojho života.

 

Naši vystavujúci autori si už pri príprave výstavy prešli bránou času a boli zas mladí študenti a pedagógovia a bolo na čo spomínať, je zrejmé v jej propagačnom bulletine k výstave:

Spojila ich minulosť. Základ v úcte k remeslu a umelecká a filozofická pluralita. Genius loci mesta i miesta–školy. Denné štvorročné štúdium vo výtvarných odboroch – rytectvo, kováčstvo, zlatníctvo a umelecké odlievanie kovov. Spoločné zážitky v škole i mimo nej. Pedagógovia, čerství absolventi VŠ so svojim elánom a entuziazmom, ich odborná výučba a myslenie umelca, v neposlednom rade rozmer „starších kolegov“. Celoživotne cesta výtvarníka a kreatívca.

 

Stredná umelecko priemyselná škola pre spracovanie kovov v Kremnici - 1966-1972:

Vedenie školy: 1966 – 1968 ­- riaditeľ:  Ľudovít Leitner, 1968 – 1971 - riaditeľ:  akad. maliar Karol Zábrady, 1971 – 1989 -  riaditeľka:  Mgr. Valéria Salayová, zástupca:  Mgr. Karol Fuxhoffer.

Vyučujúcimi  odborných, teoretických a praktických predmetov boli: Ján Allerám, akad. maliar Karol Barón, akad. maliar Bohuš Bača, Zdenka Kováčová-Bačová, Juraj Bodnár, akad. sochár Jozef Brezany, akad. maliarka Terézia Brezany-Kružlicová, PhDr. Viliam Dúbravský akad. maliar Ľudoví Hološka, Štefan Grosch, Ján Korkoš, akad. maliar Cyril Koreň, Peter Mišík, Milan Murgaš, akad. sochár Milan Ormandík, Alena Ormandíková akad. sochár Andrej Peter, Vojtech Popp, akad. sochár Milan Štefunko, Jozef Pisár, Ing. František Wagner, akad. maliar Karol Zábrady. Milan Zemka.

Vyučujúci všeobecno-vzdelávacích predmetov: Július Bugár, Mgr. Emil Čunderlík, Mgr. Eva Fronková, Alžbeta Joklová , Ondrej Daubner, Hanulová, Ing. Miroslav Lehocký, Alžbeta Líciusová, Valéria Salayová, Vladimír Simko

1966 – 1970 v 2 odboroch 32 absolventov

Plošné a plastické rytie kovov: Bartko Ivan, Černaj Ján, Dunáková Eva, Glovová Monika, Jankovský Ján, Kapitán Vladimír, Károly Pavel, Krausová Milota, Kučerová- Korkošová Marcela, Macková Alena, Maťová Viera, Mrázová Elena, Pauková Soňa (Zemánková), Wittner Jozef

Umelecké kováčstvo a zámočníctvo: Betinský Jaroslav, Bodnár Jozef, Cinkanič František, Hirnerová- Rigová Zuzana, Höger Jozef, Jady Štefan, Jurčo Benedikt, Lehocká Anna, Macková Lýdia, Mikuš Viktor, Mojžiš Július, Nemčík Gabriel, Ondák Ladislav, Pohanka Štefan, Rückschlossová Sida, Švecová  Mária, Trnovec Ferdinand, Volka Ján

1967 – 1971 v 2 odboroch 26 absolventov

Plošné a plastické rytie kovov: Bachar Miloš, Baláž Vojtech, Biháriová Katarína, Burian Alfréd, Klibániová Jarmila, Kajan Ondrej, Ogurčák Milan, Pavolová Ľudmila, Riabič Ivan, Sokol Milan, Špirková Zdena, Zobek Drahomír

Zlatníctvo a strieborníctvo: Bodzan Milan, Bogyayová Katarína, Burdelová Jana, Ďurian Ondrej, Haruštiaková Ľubica, Heilerová Marcela, Jurovatý Ladislav, Lednický Emil, Poldaufová Mária, Slovák Vladimír, Svetlík Jaroslav, Šneková Anna, Torda Marián, Vanko Ján

1968 – 1972 v 3 odboroch 29 absolventov

Umelecké kováčstvo a zámočníctvo: Durbák Vladimír, Grausová Viera, Charvát Otakar,  Kandrová Mária, Kapusta Peter, Klaudíny Peter, Pirchala Viliam, Prášil Jindřich, Turčanová Katarína

Zlatníctvo a strieborníctvo: Golhová Nadežda, Greňová Katarína, Holosová Ľudmila, Kalina František, Kocianová Miroslava, Lauko Juraj, Marci Oto, Opršal Juraj, Sekerešová Blažena, Schwarzová  Milada, Urban Ján

Umelecké odlievanie kovov: Almanová Janka, Ďurianová Emília, Hurtik Pavel, Jankejová Mária, Kamenský Adam, Konuš Ján, Rosenzweigová Terézia, Staneková Daniela, Zubeková Ivana

„Z  voľného spomínania absolventov na školské roky 1966 – 1972....

-       60-te roky 20. storočia boli v Československu napriek ideologickým (komunistickým) limitom voľnejšie, no vo všeobecnosti v umení platil dohľad nad témami...

-       druhá celoslovenská umelecká priemyslovka - šupka, začínala v časti priestorov novej základnej školy (na dnešnej Angyalovej ulici), neskôr v budove gymnázia (na Križkovej ul., kde sídli aj dnes), dielne boli začas v drevárni za školou

-       internáty pre študentov boli vo viacerých objektoch v meste – meštiansky dom 33/40 (dnes knižnica a galéria NBS-MMM), vo dvore domu č. 3 (Janovského, zadný trakt) – oba na hlavnom námestí, Študentský domov (bývalé ONV vo Zvolenskej doline) a mnohí študenti bývali na privátoch

-       učili prísni, kvalitní odborníci a pedagógovia, najčastejšie spomínaní: A.Peter,.K.Barón,  M.Ormandík, T.Brezany-Kružlicová, J.Brezany, Ľ.Hološka, P.Mišík, Š.Grosch, J.Korkoš, C.Koreň, no nezabúda sa aj na iných učiteľov a vedenie školy

-       v dielňach sa tvorilo aj v čase voľna, odborní profesori sa venovali študentom aj mimo vyučovania, domov sa chodievalo len na prázdniny

-       kreslilo sa po celom meste a okolí, nielen v čase výučby, ale aj vo voľnom čase, na figurálne kreslenie chodievali modeli a modelky zo starobinca (utkveli Mydlár, Džon Straka, Skokan...)

-       „šupkárov“ nebolo možné nevidieť, obliekali sa tvorivo a správali nápadne

-       mládež chodila na pivo najčastejšie do Štroffeka, v Jeleni a Gemeri sa stretali profesori

-       prvé ročníky boli jednotriedne, preto sa všetci poznali, žilo sa priateľsky a družne, aj rebelantsky

-       stíhali všetci všetko – školu, knižnicu, zábavu - kino, Labyrint, „ROH“, súkromie, vlastnú tvorbu, výstavy, šport...

„Ak sme sa cítili dobre vtedy, je tomu tak i teraz, nezávisle na čase, zmenách, dobe, teda vonkajších okolnostiach – šupkármi sme v srdci“, dôvodil  maliar Viliam Pirchala.

1966 – 2016 (50 rokov) - Stredná umelecko priemyselná škola pre spracovanie kovov / Stredná umelecko-priemyselná škola – SUPŠ / Škola úžitkového výtvarníctva – ŠÚV / Súkromná škola úžitkového výtvarníctva - SŠÚV v Kremnici

Vznikla v roku 1966, v čase politického uvoľnenia, liberalizácie, keď kremnická „šupka“, ako druhá po SUPŠ v Bratislave zahájila vyššiu odbornú stredoškolskú umeleckú a remeselnú výučbu celoslovensky. O rok neskôr vznikla tretia (až do roku 1989 posledná) škola  tohto typu v Košiciach. Každá so svojim špecializovaným zameraním študijných odborov a zámerom doplniť systémové školské vzdelávanie talentovaných detí pre prax i ďalšie vysokoškolské štúdium príbuzného umeleckého zamerania v širšom kontexte kultúry.

Prečo vznikla v Kremnici? Predovšetkým pre špecifikum mesta a mincovne, ktorá pre svoju špecializovanú výrobu potrebovala odborné kádre, ale aj pre širšiu spoločenskú potrebu praxe v kovospracujúcich  umeleckých smeroch. Našla tu tiež podporu a pochopenie v systéme školstva. Preto aj prvými odbormi školy bolo Plošné a plastické rytie kovov a Umelecké kováčstvo a zámočníctvo. V ďalšom školskom roku k nim pribudlo Zlatníctvo a strieborníctvo, v roku 1968/1969 aj Umelecké odlievanie kovov. Prvé roky boli jednotriedne, s výučbou štyroch špecializovaných odborov. Spoločenským rozvojom a časom dobrým renomé sa zvyšoval celoslovenský záujem o kremnickú školu, čím vznikali viaceré triedy a pribudli ďalšie kreatívne oddelenia (v roku 1969 dizajn- tvarovanie priemyselných výrobkov, 1980 štukatérstvo, 1989 Tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov), spolu 7 oddelení. Základom sa stala úcta k znalosti remesla - materiály, technológie a na ňom rozvíjať tvorivé možnosti, zhmotňovať duchovné obsahy, vlastné postoje.

Umelecká priemyslovka v Kremnici vo svojej  päťdesiatročnej histórii vždy patrila k vzdelávacím inštitúciám, ktoré významne ovplyvňovali a formovali dianie v oblasti stredného umeleckého školstva na celom Slovensku. Kov spracujúce odbory tejto školy predstavujú tiež významnú a nezastupiteľnú kapitolu v dejinách našich umeleckých remesiel. Výsledky študentov získali mnohé ocenenia doma i v medzinárodných súťažiach, výstavách. Za nimi od začiatku stáli výrazné osobnosti kvalitných pedagógov. Odborné predmety vyučovali výtvarníci s vlastnou výtvarnou praxou, s individuálnou formou prístupu k mládeži. V ich radoch učili aj bývalý absolventi tejto školy. Školu do roku 2016 absolvovalo 2282 študentov a mnohí z nich sú dnes úspešní odborníci a umelci.

V súčasnosti, opierajúc sa o tradície, škola s novým subjektom (Švédska vzdelávacia spoločnosť) rieši podmienky na vzdelávanie výtvarne nadaných mladých ľudí a pokračuje v budovaní  svojho imidžu prostredníctvom nového školského vzdelávacieho programu, v neľahkej konkurencii desiatok novovzniknutých štátnych i súkromných škôl s výtvarným zameraním.

 

Vieme, že vďaka školám s kvalitným umeleckým programom tak mohlo, a aj v súčasnej dobe môže, umenie, estetika, kultúra prerásť do spoločenského života a tak prepotrebne ho kultivovať, či dokonca oživovať.

                                                                                                                    Mgr. Janka Kolláriková

P.S. Výstava potrvá do 27. januára 2017. Milí priatelia, keďže sme počas vernisáže nestihli povedať všetko, teda aj predstaviť jednotlivých vystavujúcich autorov s ich tvorbou a dať priestor verejnému spomínaniu umelcov na školské časy, a oni sami sa chcú ešte v galérii stretnúť, preto spoločne zvažujeme nad záverom podujatia formou Finisáže, o čom Vás budeme informovať. Najprv však príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa šťastia a zdravia v novom roku!

 

foto z archivu NBS-MMM Kremnica, I.Čillík.

 foto z archivu NBS-MMM Kremnica, I.Čillík.