Domov o škole organizačná štruktúra školy

org.štruktúra školy

 

 

Riaditeľ školy:                                                           Ing. Katarína Luptáková

Pedagogickí zamestnanci škôl:


Meno a priezvisko

aprobácia

odborné činnosti

TU

koordinátor

Mgr. Peter Albert

DEJ

 

Výchova k ľudským právam

Protidrogovej prevencie

          Výchovný poradca

Mgr. Art. Ján Arendárik

NAV, Prax

 

 

Mgr. Juraj Cinkanič

Prax, TECH,

 

Koordinátor MS

Predseda Umeleckej rady

Mgr. Art. Michaela Danková

TECH,NAV

3.U

Projektová činnosť

Mgr. Ondrej Ďurian

Prax

 

 

Ing. Katarína Ivanová

ANJ

 

 

Mgr. Radka Čábradiová

NAV, Prax

 

 

Mgr. Veronika Gáborová

CHE

 

SOČ,  Výchova k manželstvu a rodičovstvu, ŽŠR

PaedDr. Ľubica Husárová

SLJ, ANJ

4.U

Školských internetových novín

Mgr. Jana Kučerová

MAT, FYZ

 

 

Ing. Jaroslav Malo

INF: GEO

 

Enviromentálnej výchovy

Mgr. Monika Pitnerová

 

SLJ, NEJ

 

Pedagogickej dokumentácie

MZTU

Mgr. Art. Andrea Rolková

TECH, Prax, TK , FK , NAV

 

 

Mgr. Jana Smutná

DVK, FK

 

 

Mgr. Michal Strapko

TEV

2.U

Evidencia školských úrazov

Mgr. Andrej Wágner

PC graf., TD,  INF

 

 

 Zamestnanci školského internátu:

 

Pracovná pozícia

D. Ferenčáková

vychovávateľka

J. Letríková

vychovávateľka

Mgr. Dobiasová

pomocná vychovávateľka

 Nepedagogickí zamestnanci:

Meno a priezvisko
 

úsek

pracovná pozícia

Erika Brinzová

Sekretariát školy

 

Milan Dobias

Prevádzkovo technický

vedúci prevádzky a údržby

Jana Hlaváčová

Prevádzkovo technický

upratovačka

Jaroslav Smyk

Prevádzkovo technický

údržbár

 

 

 

 

 

 

 

 

Rada školy:

 

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený /delegovaný/ za  +

Mgr. Marek Šulík ArtD.

predseda

rodičov

Erika Brinzová

tajomník

nepedagogických zamestnancov

Mgr. Art. Michaela Danková

 

pedagogických zamestnancov

Mgr. Juraj Cinkanič

 

pedagogických zamestnancov

Ing. Art. Katarína Valušková

 

rodičov

Kemel Benali

 

zriaďovateľa

Matúš Bakša

 

žiakov

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ako to u nás vyzerá